Odlehčovací služba

Posted on: Září 4th, 2012 by

„Chvilka pomoci je lepší než deset dní soucitu.“
Rumunské přísloví

Popis služby

Jedná se o pobytovou formu odlehčovací služby. Uživatel (osoba s mentálním či kombinovaným postižením) je ubytován po dobu nepřítomnosti jeho pečující osoby v jednom z pokojů pro tuto službu určených.

Služba je poskytována v bezbariérové budově na ulici Šumavská 11 v Šumperku a to nejvýše po dobu 3. týdnů.
Služba se poskytuje dle zájmu a potřeb uživatelů.

Poslání

Poskytnout nezbytnou míru podpory osobám s mentálním a kombinovaným postižením, které nemohou dočasně zůstat samy ve svém přirozeném prostředí.

Cíl

Podpořit udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním a kombinovaným postižením zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti jejich pečující osoby.

Cílová skupina

Sociální služba je určena:

  • osobám s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 3 – 64 let.

Sociální služba není určena:

  • osobám trpící vážnou duševní poruchou,
  • osobám trpící těžkým stupněm smyslového postižení (sluchové, zrakové, hluchoslepota).

Základní činnosti

Nabídka služby odlehčovací péče:

  • Pomoc při osobní hygieně, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - uživatelům je k dispozici pokoj s vlastním sociálním zařízením (WC, sprchový kout), popř. možnost využití bezbariérové koupelny ve společných prostorách, kde je vana. V případě nutnosti je zajištěna pomoc asistenta.
  • Poskytnutí stravy – strava je poskytnuta po celou dobu pobytu. V případě, že uživatel není ze zdravotních důvodu schopen si stravu podávat sám, je zajištěna dopomoc asistenta.
  • Poskytnutí ubytování – uživateli je poskytnut vlastní pokoj se sociálním zařízením, vybaven základním nábytkem, dále může využívat společenskou místnost a jídelnu s kuchyňským koutem.
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - důraz kladen na posilování pracovních, sociální a komunikačních kompetencí.
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – uživatelé jsou podporování v setkávání s lidmi mimo zařízení, mají možnost navštěvovat kulturní, sportovní a jiná společenská zařízení.
  • Sociálně terapeutické činnosti – v rámci služby mohou být poskytnuty terapeutické činnosti z oblasti léčebné jízdy na koních.
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - individuální a skupinová podpora při vyjadřování vlastních přání a potřeb, trénink sociálních dovedností.

Kapacita

2 pokoje – 2 uživatelé

Vstup do služby

V případě zájmu o službu Odlehčovací služba, kontaktujte, prosím, sociálního pracovníka služby nebo přímo ředitelku organizace (telefonicky nebo e-mailem). Viz. KONTAKT.